Śmieciarka, fot: sir270/fotolia.com

Gmina Radzymin ogłosiła pod koniec października br. przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2020 r. Dążąc do osiągnięcia jak najniższej ceny, w warunkach przetargowych wprowadzono kilka istotnych zmian, które dotyczą m.in. częstotliwości odbioru odpadów, obowiązku posiadania własnych pojemników, wprowadzenia dodatkowej frakcji żużlu i popiołu, czy zmiany sposobu odbioru odpadów z działek rekreacyjnych. Na oferty w przetargu gmina czeka do 27 listopada br.

Modyfikacje w gminnym systemie gospodarki odpadami wynikają zarówno z doświadczeń gminy Radzymin i innych samorządów na przestrzeni ostatnich dwóch lat, jak też ze zmian w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Analizy, doświadczenia i kontrole podstawą planowanych zmian

Jednym z najważniejszych źródeł, na którym opierali się gminni urzędnicy, przygotowując się do zmian w systemie gospodarki odpadami w przyszłym roku, jest „Analiza w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Radzymin wraz z propozycją nowego modelu zarządzania strumieniem odpadów”, opracowana przez powołaną w maju br. specjalną Komisję Doraźną Rady Miejskiej w Radzyminie pod przewodnictwem p. Wiesława Solarza, Wiceprzewodniczącego Rady. W tym obszernym dokumencie radni przedstawili szczegółową diagnozę systemu gospodarki odpadami w naszej gminie i sformułowali szereg krótko- i długofalowych rekomendacji, które mają na celu minimalizację kosztów, lepszą kontrolę nad systemem i zwiększanie jego efektywności.

Równolegle z pracami komisji nad nowymi rozwiązaniami w zakresie ograniczenia wysokości opłat pracowali także urzędnicy z Referatu Gospodarki Odpadami i kierownictwo urzędu z Burmistrzem Radzymina na czele. Podczas zmian, które następowały w systemie gospodarki odpadami w gminie Radzymin w 2019 r. zebrano ogromną ilość informacji zwrotnych od mieszkańców, przeprowadzono tysiące rozmów, a także przeanalizowano ponad 450 pism od posiadaczy działek rekreacyjnych. Wnioski z tych doświadczeń zostały uwzględnione w planach na rok 2020.

Ponadto gminni urzędnicy prowadzą intensywne kontrole nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjnych, aby sprawdzić, czy ich właściciele złożyli stosowne deklaracje odnośnie odbioru odpadów komunalnych. W okresie letnim skontrolowano niemal wszystkie działki rekreacyjne, czy są użytkowane i czy powstają na nich odpady komunalne. Efektem tej kontroli był wzrost liczby deklaracji dla działek rekreacyjnych o około 15%. Obecnie trwają analogiczne kontrole nieruchomości zamieszkałych.

Najważniejsze zmiany w systemie gospodarki odpadami gminy Radzymin, planowane na 2020 r.

Założeniem do poprawy systemu gospodarowania odpadami w gminie Radzymin na przyszły rok była redukcja kosztów tam, gdzie to tylko jest możliwe, a także zwiększenie sprawności segregacji i dostosowanie systemu do zmian w prawie. Wśród najważniejszych modyfikacji należy wymienić:

– Zmiany w częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości jednorodzinnych
Aby ograniczyć koszty odbioru odpadów, w przyszłym roku planowana jest m.in. zmiana częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych z nieruchomości jednorodzinnych. Odpady zmieszane w zimnym okresie roku, czyli od listopada do marca, będą odbierane co 3 tygodnie. W pozostałej części roku odbiór będzie się odbywał co 2 tygodnie, czyli tak jak do tej pory. Rzadziej – co 6 tygodni – będą odbierane odpady szklane. Ponadto odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych zamiast dwa razy w roku będzie się odbywał tylko raz. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów z posesji zostanie opracowany przez firmę wyłonioną w przetargu.

– Obowiązek posiadania własnych pojemników na odpady zmieszane dla mieszkańców domów jednorodzinnych.
Obecnie wielu mieszkańców domów jednorodzinnych korzysta z pojemników, zapewnionych przez gminę za pośrednictwem firmy Imperf, wykonawcę obowiązującej w 2019 r. umowy na odbiór odpadów w gminie Radzymin (oraz poprzednich umów). Te pojemniki stanowią własność firmy i zostały wypożyczone na czas trwania umowy. Na koniec roku 2019 muszą zostać zwrócone firmie. Od przyszłego roku to na właścicielu i mieszkańcach nieruchomości jednorodzinnej będzie spoczywał obowiązek zapewnienia pojemnika na odpady zmieszane. Taki pojemnik będzie można zakupić lub wydzierżawić od przyszłego wykonawcy, lub zakupić w szerokiej sprzedaży. W warunkach przetargowych zobowiązano przyszłego wykonawcę odbioru odpadów do zapewnienia możliwości zakupu lub dzierżawy pojemników, natomiast kupując pojemnik na własną rękę, trzeba pamiętać o tym, że musi on spełniać normę PN-EN 840, opisaną w specyfikacji przetargowej, aby dopasować pojemnik do pojazdów, które odbierają odpady.
Obecnie część mieszkańców posiada już własne pojemniki, które służą przez wiele lat. Rozszerzenie tego wymogu na wszystkich właścicieli nieruchomości jednorodzinnych pozwoli ujednolicić ten aspekt systemu odbioru odpadów i zredukować ogólne koszty systemu.

– Wydzielenie dodatkowej frakcji – popiół i żużel
Dla osób segregujących odpady zostanie wprowadzona jeszcze jedna frakcja – w okresie od października do kwietnia mieszkańcy będą zbierać popiół i żużel do osobnych, szarych worków. Wprowadzenie tej zmiany ma na celu lepszą segregację i zmniejszenie masy odpadów zmieszanych, co pozwoli zredukować koszty zagospodarowania odpadów zmieszanych.

– Ograniczenie odbioru odpadów od instytucji publicznych
Obecnie w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami gmina odbiera odpady od wszystkich instytucji publicznych na naszym terenie. W przyszłym roku to się zmieni – gminny system będzie obejmował tylko budynki Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, natomiast wszystkie pozostałe instytucje, włącznie z jednostkami organizacyjnymi gminy (w tym: szkoły, przedszkola, ROKiS, Biblioteka Publiczna, OPS, CUW, Centrum Medyczne) i instytucjami powiatowymi, będą musiały samodzielnie zorganizować swój odbiór odpadów. Zawężenie tej grupy nieruchomości niezamieszkałych, obsługiwanych w ramach gminnego systemu, również będzie miało wpływ na obniżenie kosztów całego systemu.

– Odbiór indywidualny z działek rekreacyjnych – likwidacja tzw. „gniazd”
Do tej pory odbiór odpadów z działek rekreacyjnych odbywał się poprzez otwarte punkty gromadzenia odpadów, tzw. „gniazda”, gdzie działkowicze mogli pozostawiać odpady. Punkty te generowały szereg problemów, m.in. z nielegalnym pozostawianiem odpadów przez osoby nieuprawnione. Ponadto wzrost opłaty za odbiór odpadów, który nastąpił w 2019 roku, wywołał liczne protesty właścicieli działek rekreacyjnych i postulaty, aby zmienić sposób obioru odpadów.
W związku z tym na 2020 rok zaplanowano odbiór odpadów z działek rekreacyjnych w systemie indywidualnym – bezpośrednio sprzed nieruchomości, tak jak ma to miejsce w przypadku domów jednorodzinnych. Planowane jest również wprowadzenie kodów kreskowych do segregacji odpadów, co przyczyni się do zwiększenia poprawności segregacji odpadów z działek.
W warunkach przetargu na odbiór odpadów w roku 2020 odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zapisano jako odrębną część przetargu. Oznacza to, że na tę część oferenci mogą składać odrębne oferty.

Opisane powyżej zmiany mogą znacząco wpłynąć na ograniczenie całkowitych kosztów gminnego systemu odbioru odpadów, jednak czy faktycznie tak się stanie, dowiemy się po analizie ofert, złożonych w przetargu. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat znacząco wzrosły rynkowe koszty odbioru i utylizacji odpadów, co wynika m.in. ze wzrostu cen w punktach RIPOK, zmian koniunktury na rynku utylizacji surowców wtórnych, rosnących wymogów prawnych odnośnie segregacji czy wreszcie coraz większej masy odpadów. Kroki podjęte przez gminę Radzymin mają na celu niwelowanie rynkowego wzrostu cen.

Zmiany w gminnym systemie gospodarki odpadami w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

6 września 2019 r. weszły w życie zapisy ustawy zmieniającej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dla niektórych zapisów ustawy przyjęty został 12-to miesięczny okres vacatio legis. Jest to czas, w którym gminy zobowiązane będą do dostosowania przepisów prawa miejscowego do nowego brzmienia ustawy. Obecnie gmina przygotowała nowy „Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Radzymin”, który będzie poddany pod głosowanie radnych Rady Miejskiej w Radzyminie w dn. 14 listopada 2019 r.

Znowelizowana ustawa wprowadziła m.in. obowiązek segregacji odpadów, a także dodatkowy przywilej w postaci obniżenia stawki dla gospodarstw, które będą kompostowały odpady biodegradowalne. Obowiązek segregacji oznacza, że nie będzie możliwości wyboru sposobu odbioru odpadów w podziale na segregowane i zmieszane – każdy będzie musiał segregować. Właściciele nieruchomości, którzy nie spełnią ustawowego obowiązku segregowania odpadów, będą zobowiązani do wnoszenia podwyższonej opłaty, której stawka zostanie ustalona decyzją Rady Miejskiej w Radzyminie i będzie stanowić od dwu- do czterokrotności wysokości stawki za odpady segregowane.

Natomiast ci właściciele nieruchomości, którzy dodatkowo zdecydują się na kompostowanie i nie będą wytwarzali odpadów biodegradowalnych (w brązowych workach), będą mieli obniżoną stawkę. O jej wysokości również zdecyduje Rada Miejska.

Powyższe zmiany wejdą w życie w gminie Radzymin po dostosowaniu przepisów prawa miejscowego do zapisów znowelizowanej ustawy, czyli po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Miejską. Samorząd musi to zrobić w terminie vacatio legis znowelizowanej ustawy, tj. do 6 września 2020 r. Zmiany w sposobie segregacji będą się też wiązały z koniecznością ponownego złożenia deklaracji o stawkach opłat za odbiór odpadów na nowym wzorze deklaracji, który będzie wprowadzony również uchwałą Rady Miejskiej

Z punktu widzenia samorządu jedną z najważniejszych zmian ustawowych jest zmiana sposobu rozliczania się gminy z wykonawcą. Zgodnie z nowymi zapisami ustawy, gmina Radzymin nie będzie już rozliczać się z wykonawcą w sposób ryczałtowy, lecz opłaty na rzecz wykonawcy będą zależeć od masy odebranych przez niego odpadów. Taki system wymusza na gminie zintensyfikowanie kontroli masy odbieranych odpadów. W związku z tym gmina Radzymin planuje wdrożenie systemu informatycznego, połączonego z systemem wykonawcy, dzięki któremu możliwe będzie sprawdzanie na bieżąco masy odebranych odpadów. Zaletą takiego sposobu rozliczania jest eliminacja ryzyka przeszacowania kosztów odbioru odpadów przez wykonawcę.

Ponadto ustawa w nowym brzmieniu narzuca gminom maksymalne wysokości stawek, np. stawki rocznej odbioru odpadów z działek rekreacyjnych czy stawki za pojemnik 1100 litrów, odbierany z nieruchomości niezamieszkałych (np. od instytucji). Jeżeli okaże się, że górny limit stawek, narzucony przez ustawodawcę, jest niższy od ceny, jakiej zażąda rynek, wówczas samorządy staną w obliczu podjęcia trudnych decyzji co do wybranych obszarów systemu gospodarki odpadami.

Informacje o trwającym przetargu na odbiór odpadów w gminie Radzymin w 2020 r.

Przetarg nieograniczony pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Radzymin” w 2020 r. został ogłoszony w naszym serwisie BIP w dn. 25.10.2019. Termin składania ofert upływa w dn. 27.11.2019 o godz. 11:00. Ze względu na przewidywaną wartość umowy przekraczającą 221 tys. euro i zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. zamówień publicznych przetarg jest prowadzony w formie elektronicznej przez specjalną platformę zakupową,

Komentarze