W dniu 09 lutego 2018r. Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga skierowała do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Władysławowi S., Dominikowi De V. oraz Tomaszowi S. kończąc tym samym jeden z wątków śledztwa dotyczącego SKOK Wołomin prowadzonego w tutejszej prokuraturze.

W ramach aktu oskarżenia zarzuca się Władysławowi S. popełnienie 102 przestępstw dotyczących wyłudzenia ze SKOK w Wołominie trzech pożyczek w łącznej kwocie 3.600.000 zł, a także tzw. „prania brudnych pieniędzy” w kwocie ok. nie mniejszej niż 20.899.100 zł pochodzących z 93 innych czynów zabronionych popełnionych na szkodę SKOK Wołomin.

Zarzuty przedstawione Władysławowi S. w toku śledztwa dotyczą ponadto udzielenia w 2013r. pomocy do dokonania oszustw kredytowych na szkodę SKOK w Wołominie dokonanych na nazwiska podstawionych do kredytowania osób, których środki w kwocie łącznej 3.000.000 zł przeznaczył na cele grupy przestępczej, w której skład wchodziły osoby mające status podejrzanych w śledztwie dotyczącym SKOK Wołomin prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim.

REKLAMA

W ocenie prokuratora środki z wyłudzonych w latach 2010 – 2011 pożyczek na szkodę SKOK w Wołominie Władysław S. przeznaczył głownie na pokrycie zobowiązań podporządkowanego sobie, a zadłużonego kółka rolniczego, którego był prezesem oraz inne organizacje związkowe z branży rolniczej, a także – w części – na cele prywatne. Ponadto wyżej wymieniony uzyskane na szkodę SKOK środki pieniężne w kwocie 100.000 zł przekazał tytułem pożyczki na rachunek TVR Sp. z o.o. – spółki będącej właścicielem telewizji TVR.

Należy zaznaczyć, że w trakcie ubiegania się o pożyczki lub kredyty Władysław S. przedkładał nierzetelne lub poświadczające nieprawdę dokumenty oraz nierzetelne pisemne oświadczenia mające wpływ na uzyskanie wsparcia finansowego, w szczególności dotyczące uzyskiwanych dochodów, a także operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości. Dokumenty te były akceptowane przez kredytodawcę ze świadomością, że potwierdzony jest w nich stan niezgodny ze stanem rzeczywistym.

W wyniku analizy uzyskanej ze SKOK w Wołominie dokumentacji kredytowej stwierdzono, że w okresie od lata 2010 r. do jesieni 2014r., dokonano 93 transferów wyłudzonych na szkodę SKOK środków finansowych w kwocie łącznej 20.899.100 zł, które bezpośrednio ze SKOK w Wołominie lub za pośrednictwem innych podmiotów gospodarczych tzw. cypryjskich oraz za pośrednictwem osób fizycznych, transferowane były na rachunki bankowe TVR Sp. z o.o.

W przedmiotowym „praniu brudnych pieniędzy” wziął udział Władysław S., będący współwłaścicielem TVR Sp. z o.o. oraz członkowie Zarządu TVR – Dominik De V. i Tomasz S.

W toku śledztwa zastosowano wobec Władysława S. i Dominika De V. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Władysław S. nadal pozostaje w areszcie.

Ponadto w śledztwie ujawniono i zabezpieczono majątek Władysława S. na poczet kary grzywny, kompensaty majątkowej i przepadku korzyści w postaci nieruchomości, których jest właścicielem.

Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe na kwotę 200.000 zł i 100.000zł, a wobec Tomasza S. także dozór Policji i zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

Władysław S. częściowo przyznał się do popełnienia czynów zakwalifikowanych przez prokuratora jako oszustwa kredytowe, nie przyznając się jednocześnie do popełnienia pozostałych przestępstw oraz złożył wyjaśnienia, których treść w znacznej części jest zgodna z poczynionymi w śledztwie ustaleniami faktycznymi. Oskarżony zasadniczo kwestionuje dokonaną przez prokuratora ocenę karną jego działań.

Dominik De V. oraz Tomasz S. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów oraz złożyli obszerne wyjaśnienia, w których starają się wykazać brak świadomości pochodzenia środków ze SKOK Wołomin.

Za przestępstwa zarzucane oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.

Dominik De V. oraz Tomasz S. nie byli uprzednio karani.

Powyższy akt oskarżenia jest wynikiem pracy specjalnego zespołu prokuratorów powołanego w Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie decyzją Prokuratora Krajowego z lipca 2016r. oraz funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji.

Aktualnie w toku nadzorowanych przez Prokuraturę Okręgową Warszawa – Praga w Warszawie śledztw w sprawie SKOK Wołomin status podejrzanych ma 256 osób. Do sądu skierowano akty oskarżenia oraz wnioski o wydanie wyroków skazujących wobec ponad 140 osób. W śledztwie analizowana jest dokumentacja finansowa dotycząca kilkuset kredytobiorców, dotychczas nie objętych zarzutami. Powyższe czynności będą skutkowały przedstawieniem zarzutów kolejnym osobom.

źródło: Marcin Saduś – Rzecznik Prasowy, Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie

Komentarze