Segregacja śmieci, fot: fotolia.com

Miasto Kobyłka podjęło decyzję o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotychczas obowiązujące stawki wzrosną od 1 lipca tego roku.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system odbioru odpadów powinien się bilansować. Oznacza to, że gmina nie może zarabiać na opłatach za odbiór odpadów, jak również nie powinna do nich dopłacać. Całość opłat zbieranych przez gminę od mieszkańców ma finansować wyłącznie koszty funkcjonowania systemu. Wiąże się to z obowiązkiem dostosowania stawki za odbiór odpadów komunalnych do kosztów ich wywozu.

W ostatnich latach obserwowany jest wzrost kosztów gospodarowania odpadami, spowodowany wieloma czynnikami, m.in.:

– podwyżką cen za odbiór odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (z 240 zł do 400 zł za tonę odpadów zmieszanych oraz z 140 zł do 350 zł za tonę odpadów biodegradowalnych – wartości uśrednione),
– wzrostem opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów, obowiązującą rejonizacją wywozu odpadów (rejon warszawski), która wpływa na koszty odbioru odpadów,
– wzrostem kosztów osobowych i kosztów paliwa.

Czynniki te wpływają bezpośrednio na wzrost cen oferowanych przez firmy w postępowaniach przetargowych. W tym roku Miasto Kobyłka dwukrotnie ogłaszało przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Kwoty oferowane przez Wykonawców znacznie przewyższały wpływy gminy z opłat od mieszkańców za odbiór odpadów.

W związku z powyższym została podjęta decyzja o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od dnia 1 lipca 2018 r. wynosić będzie:
– 12 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny,
– 24 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

W związku ze zmianą stawki za gospodarowanie odpadami właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji lub jej korekty. Korektę deklaracji należy złożyć do Urzędu Miasta Kobyłka w przypadku, np. zmiany liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości (m.in. w przypadku urodzenia dziecka, wprowadzenia się nowej osoby), sprzedaży nieruchomości, przeprowadzki, zmiany sposobu zbierania odpadów itp. w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Opłatę za odbiór opadów należy wnosić co miesiąc, bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego dany okres rozliczeniowy dotyczy, na indywidualny nr rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta Kobyłka. Właściciele nieruchomości, którzy dokonali opłaty za gospodarowanie odpadami za rok z góry, są zobowiązani do dopłaty brakującej kwoty odpowiedniej do zwiększonej stawki. W przypadku pytań dotyczących zmiany podajemy specjalny adres e-mail: odpady@kobylka.pl

źródło: kobylka.pl

Komentarze