W roku szkolnym 2017/2018 aż 2000 uczniów i 160 nauczycieli wzięło udział w projekcie Szkoła Bliżej Nauki, realizowanym przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z samorządami z Mazowsza.

W ostatnim kwartale 2017 r. do wszystkich 38 szkół z Mazowsza trafiło po 10 zestawów edukacyjnych “Woda” oraz 50 zestawów “Micro:bit” służących do nauki programowania. Stworzona przez ekspertów Centrum Nauki Kopernik zawartość pudełka „Woda” pozwala w interdyscyplinarnym ujęciu poznać chemiczne, fizyczne i optyczne właściwości wody.

Doświadczenia w zestawie zostały dobrane tak, aby uczniowie mogli bez trudu uświadomić sobie, że zachodzące w przyrodzie zjawiska, których na co dzień doświadczają, podlegają prawom wielu różnych dziedzin nauki, a woda jest nie tylko częścią ich codzienności, ale też niezwykle cennym ziemskim zasobem. Dzięki samodzielnemu wykonywaniu eksperymentów uczniowie mogą spojrzeć na świat całościowo i przełamać ograniczenia szkolnej edukacji przedmiotowej. Koncepcja pudełka powstała w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Przewrót Kopernikański”.

Uczniowie z Kobyłki mieli okazję brać aktywny udział w zajęciach w Majsterni w Centrum Nauki Kopernik. Pracowali w grupach nad budową wahadła, mostów, wyrzutni.  Później zwiedzali wystawy według wcześniej przygotowanych wskazówek swoich nauczycieli.

Wypowiedzi uczniów:
Tak, podoba nam się tu, w Majsterni. W końcu można coś robić samemu. Szkoda, że w szkole, na fizyce, nie ma budowania takich konstrukcji.

W szkołach powinny być takie majsternie. Każdy by coś pobudował. Kiedyś bawiłem się klockami, ale dawno, mały byłem. Teraz to bym chętnie narzędziami operował, ale nie mam gdzie.

Ja dopiero tu zrozumiałam, jak działa pompa! A zawsze wydawało mi się, że strasznie trudno coś takiego zbudować. A w sumie to proste, ale dopiero jak sama to robię!

Uczniowie z Kobyłki bliżej nauki, fot: Centrum Nauki Kopernik

Nauczyciele uczestniczyli w 8 warsztatach w Centrum Nauki Kopernik:

  1. Eksponaty i eksperymenty – warsztat zapoznający uczestników z ideą działania centrów nauki, inspirujący do wykorzystywania potencjału eksponatów w nauczaniu szkolnym, pozwalający przeanalizować rolę różnych przestrzeni edukacyjnych takich jak centrum nauki, muzeum, wystawy.
  2. Nauka w puszce – warsztat poświęcony roli nauki i metody badawczej w nauczaniu, a także granicom naukowego poznania; jego program stanowi pretekst do dyskusji o relacji nauki i edukacji.
  3. Pod prąd – warsztat umożliwiający poznanie założeń i elementów metody badawczej, nabycie umiejętności rozwiązywania problemu przy jej użyciu, a także przeanalizowanie korzyści i ograniczeń wynikających z jej stosowania na lekcjach.
  4. Zajęcia twórcze – warsztat mający na celu przygotowanie nauczycieli do pracy z zestawami edukacyjnymi „Woda” oraz „Micro:bit”, umożliwiający jednocześnie przejście przez cały proces tworzenia eksponatów i stworzenie narzędzi edukacyjnych, gotowych do testowania w szkole.
  5. Superwizja partnerska – warsztat polegający na poznaniu i przetestowaniu przez nauczycieli nowej metody pracy.
  6. Praca grupowa i jej ocena – warsztaty mające na celu analizę warunków, jakie należy spełnić, aby grupowa praca uczniów przyniosła spodziewane wyniki.
  7. Eksperymentowanie z pudełkiem Woda – warsztat mający na celu przeprowadzenie przez nauczycieli eksperymentów z zestawem i zachęcenie ich do podjęcia prób połączenia praktyki z podstawą programową.
  8. Metoda badawcza w nauczaniu matematyki – warsztat umożliwiający nauczycielom skonsultowanie własnych scenariuszy lekcji z prowadzącym (dr Anna Rybak, inicjatorka Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku), a także zapoznanie się z przedstawionymi przez prowadzącego gotowymi już scenariuszami zajęć oraz innymi propozycjami aktywnych metod uczenia matematyki.

Każda szkoła otrzymuje w ramach projektu, zgodnie ze zgłoszonym wcześniej zapotrzebowaniem, doposażenie pracowni przedmiotowych zakupione przez swój samorząd ze środków Unii Europejskiej. Są to najróżniejsze urządzenia: preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych, przyrządy do pomiarów, sprzęt IT, sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne, sprzęt ochronny i sprzęt techniczny, różne mapy lub modele – zależnie od potrzeb danej szkoły. Kwota przeznaczona ogółem na doposażenie w projekcie to 1 614 916 zł.

Uczniowie z Kobyłki bliżej nauki, fot: Centrum Nauki Kopernik

Samorząd z Kobyłki dostarczył już większość sprzętu do swoich szkół.

Rok szkolny 2018/2019 przyniesie kolejną wizytę klasową w Centrum Nauki Kopernik, ze ścieżką zwiedzania przygotowaną przez nauczycieli. We wrześniu 2018 r. rozpocznie się najważniejszy etap działań – praca nad projektami z udziałem naukowców i udział w ich badaniach. Efekty wspólnych działań uczniów, nauczycieli i naukowców zostaną zaprezentowane w czerwcu 2019 r.

Centrum Nauki Kopernik realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Szkoła bliżej nauki – stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych, m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Dofinansowanie projektu z UE: 4 733 416,65 zł

Komentarze