Pieniądze, fot. Fotolia

Od 13 września można składać propozycje projektów do Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020.

W najbliższy piątek, 13 września br., rozpoczyna się przyjmowanie propozycji wniosków do realizacji w ramach Radzymińskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2020 rok. Projektodawca, którym może być mieszkaniec gminy, grupa mieszkańców licząca 5 osób lub organizacja pozarządowa, może złożyć tylko jeden projekt do 27 września. Do projektu musi być dołączona lista podpisów mieszkańców popierających projekt (nie licząc autorów projektu). Dopuszcza się dołączenie elektronicznego zobrazowania (skanu) listy. 5. W przypadku złożenia formularza zgłoszeniowego projektu zadania bez dołączonej listy podpisów mieszkańców popierających projekt, projektodawca zostaje wezwany do jej dołączenia w terminie 3 dni od doręczenia wezwania.

Jak zgłosić projekt?

Wypełniony formularz zgłoszeniowy może być złożony przez projektodawcę:
1) w formie elektronicznej – za pomocą formularza dostępnego na platformie internetowej www.budzetpartycypacyjny.radzymin.pl lub przesłany pocztą elektroniczną na adres: budzetpartycypacyjny@radzymin.pl lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej urzędu;
2) osobiście – w Biurze Obsługi Interesanta lub w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej urzędu;
3) listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin z dopiskiem „Radzymiński Budżet Partycypacyjny 2020 – projekt”.

Dokument można pobrać także tutaj lub otrzymać go w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, pl. Kościuszki 2, w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej, pok. 34.

Jakie projekty mogą być zgłoszone do RBP 2020?

W ramach procedury RBP 2020 mogą być zgłaszane projekty, które:
1) należą do zadań własnych gminy (tzn. znajdują się w kompetencji gminy);
2) nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;
3) nie są sprzeczne z obowiązującymi w gminie planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza itp.;
4) nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub wskazanymi do realizacji przez gminę i wpisanymi do wieloletniej prognozy finansowej;
5) są możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego, a w uzasadnionych przypadkach w trakcie dwóch lat budżetowych;
6) są zlokalizowane na nieruchomościach stanowiących własność gminy, na których gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne, stanowiących mienie nieobciążone na rzecz osób trzecich lub – w uzasadnionych przypadkach – co do których podpisane jest z zarządcą lub właścicielem porozumienie o dzierżawie, użyczeniu itp., bądź jest obietnica takiego porozumienia po ewentualnym wyborze projektu przez mieszkańców;
7) są ogólnodostępne;
8) są skierowane do jak najszerszego grona mieszkańców.

Jakich projektów nie można zgłaszać do RBP 2020?

W ramach procedury RBP 2020 nie mogą być zgłaszane projekty, które:
1) zostały wybrane do realizacji w ramach Radzymińskiego Budżetu Partycypacyjnego w 2018 lub 2019 lub których zakres merytoryczny jest tożsamy lub zbieżny z zakresem projektu wybranego do realizacji w 2018 lub 2019 roku;
2) obejmują to samo sołectwo lub część miasta, na obszarze których w 2018 lub w 2019 roku mieszkańcy wybrali projekt do realizacji – chyba, że projekt składany w RBP 2020 rok dotyczy innej kategorii niż zwycięski projekt.

Na jakie kategorie podzielono zakres projektów?

Zakres projektów został podzielony na następujące kategorie:
1) projekty inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie elementów infrastruktury gminnej, m.in. dotyczące małej architektury, zieleni miejskiej, skwerów; projekty dotyczące sportu i rekreacji oraz dotyczące poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz działań inwestycyjnych i remontowych.
2) projekty dotyczące działań nieinwestycyjnych, obejmujących np. przedsięwzięcia o charakterze prospołecznym, rekreacyjnym, sportowym oraz kulturalnym, mające w szczególności na celu budowanie lokalnej tożsamości oraz krzewienie postaw patriotycznych.

Jaki powinien być koszt szacunkowy jednego projektu?

Szacunkowy koszt jednego projektu, po weryfikacji merytorycznej, zaliczonego do:
1) kategorii projektów inwestycyjnych nie może przekroczyć kwoty 250 000,00 zł;
2) kategorii projektów dotyczących działań nieinwestycyjnych nie może przekroczyć kwoty 30 000,00 zł.

Pełen tekst Regulaminu Radzymińskiego Budżetu Partycypacyjnego na rok 2020 wraz z załącznikami na www.bip.radzymin.pl

Komentarze