Obwodnica Marek, fot: WWL24

Marszałek Województwa Mazowieckiego opublikował obwieszczenie informujące o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów dotyczących wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek polegający na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Marki do rejonu ul. Pustelnickiej.

Marszałek Województwa Mazowieckiego, w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu, zawiadamia Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów dotyczących wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek polegający na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Marki do rejonu ul. Pustelnickiej – od km 11+600 do km 13+800, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Zainteresowane strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, w pokoju nr 309 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urząd Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez: Urząd Miasta Zielonka (ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka), Urząd Miasta Marki (al. marsz. Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki), Urząd Miasta Ząbki ( ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki).

Komentarze