Obwodnica Marek, fot: WWL24

Marszałek Województwa Mazowieckiego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8.

Postępowanie dotyczy odcinka od węzła Marki do rejonu ul. Pustelnickiej – od km 11+600 do km 13+800, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz.112).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1060 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie Marszałek Województwa Mazowieckiego poinformował o prawie do zapoznania się z aktami postępowania, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, pod rygorem możliwości podjęcia decyzji na podstawie zebranego materiału dowodowego i okoliczności ujawnionych w aktach sprawy.

Dokumentacja stanowiąca podstawę do stwierdzenia okoliczności wskazujących na negatywne oddziaływanie na środowisko ww. drogi, dostępna jest w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5 (III piętro, pokój 309).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez: Urząd Miasta Zielonka (ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka), Urząd Miasta Marki (al. marsz. Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki), Urząd Miasta Ząbki (ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki).

źródło: zielonka.pl

Komentarze