źródło: biblioteka.zielonka.pl

Burmistrz Miasta Zielonka ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce

I. W postępowaniu konkursowym może wziąć udział osoba, która spełnia następujące warunki:

1. posiada obywatelstwo polskie;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn.zm.);
5. posiada wykształcenie wyższe o kierunku bibliotekarstwo lub bibliotekoznawstwo;
6. posiada minimum 5-letni okres zatrudnienia w bibliotekach, w tym 2-lata pracy na stanowiskach kierowniczych;
7. zna przepisy prawne dotyczące funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności bibliotek, w tym zasady gospodarki finansowej w instytucjach kultury;
8. posiada umiejętności organizacyjno-menedżerskie;
9. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
10. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

II. Wymagane dokumenty:

1. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce muszą zawierać :
1) pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce podpisane własnoręcznie;
2) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej podpisany własnoręcznie;
3) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
4) oświadczenie kandydata posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
5) udokumentowany i potwierdzony staż pracy (zaświadczenia lub świadectwa pracy);
6) odpisy dyplomów oraz zaświadczeń stwierdzających wymagania kwalifikacyjne;
7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt, 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 z późn.zm.);
9) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 kandydat przesyła na adres Urzędu Miasta 05-220 Zielonka, ul. Lipowa 5 lub składa osobiście w kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce” w Kancelarii Urzędu Miasta (pn. w godz. 8.00-17.00, wt. – czw. w godz. 8.00 – 16.00; pt. 8.00-15.00 ).
3.Termin składania dokumentów upływa w dniu 08 lutego 2018r.
4. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu

III. Dodatkowe informacje:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.
1) Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Zielonka, 05-220 Zielonka ul. Lipowa 5.
2) Kontakt do inspektora ochrony danych: w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@zielonka.pl lub pisemnie na adres administratora;
3) Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu nw w/w stanowisko pracy.
4) Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5) Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego;
6) Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów naboru zostaną komisyjnie zniszczone w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru.
7) Oferty kandydatów wymienionych w protokóle z naboru będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze konkursu. Po upływie w/w terminu, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
8) Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV – uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej) oraz pisemne zgłoszenie do konkursu powinny być opatrzone klauzulą :
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.”
9) Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego.
10) Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11) Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

źródło: zielonka.pl

Komentarze