Glinianki Zielonka, fot: WWL24

Już od czwartku 20 czerwca na Gliniankach w Zielonce funkcjonować będzie miejsce wyznaczone do kąpieli. Na strzeżonej plaży będzie można się kąpać codziennie od godz. 10.00 do 18.00 pod nadzorem ratowników wodnych, których zapewnia Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce. Kąpielisko będzie działało do końca sierpnia.

Woda w kąpielisku będzie badana regularnie przez Sanepid. W przypadku przekroczenia norm, kąpielisko może zostać czasowo zamknięte. Przypominamy również, że bezpieczna kąpiel na Gliniankach możliwa jest wyłącznie na obszarze wyznaczonym do kąpieli, pod nadzorem ratowników. Kąpiele w innych miejscach na Gliniankach mogą być skrajnie niebezpieczne.

Zakłócenia porządku należy zgłaszać pod numerem telefonu: 997 lub bezpośrednio pod numer komisariatu w Zielonce: 22 781 01 13.

***

Regulamin korzystania z terenu Glinianek, będących częścią Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich przebywających osób na terenie Glinianek wprowadza się następujące zasady:

1. Teren Glinianek służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych.
2. Na obszarze Glinianek obowiązuje zakaz:
a) zaśmiecania terenu oraz zanieczyszczania wody w stawach,
b) niszczenia, wycinania lub uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu bez zezwolenia Urzędu Miasta Zielonka,
c) niszczenia oraz przestawiania koszy, tablic i innych urządzeń,
d) spożywania napojów alkoholowych poza miejscami wyznaczonymi,
e) przebywania osób w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środkó odurzających,
f) pozostawiania palących się przedmiotów oraz palenia ognisk,
g) jeżdżenia rowerami w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników,
h) hałasowania, w tym używania sprzętu nagłaśniającego,
i) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca oraz pozostawiania psich odchodów na trawie i ścieżkach (psie odchody należy wrzucać do koszy),
j) handlu i usług bez zezwolenia Burmistrza Miasta Zielonka,
k) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych,
l) umieszczania bez zgody właściciela obiektu tablic, napisów oraz ogłoszeń,
ł) płoszenia, ścigania, chwytania oraz zabijania zwierząt, z wyjątkiem legalnego połowu ryb,
m) wjazdu do parku pojazdami silnikowymi (zakaz nie dotyczy wózków inwalidzkich i pojazdów specjalnych – Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, służby miejskie lub innych pojazdów posiadających upoważnienie do wjazdu wydane przez Urząd Miasta Zielonka);
n) używania jednostek pływających z napędem spalinowym na zbiornikach wodnych Glinianek, z wyjątkiem jednostek posiadających zezwolenie Burmistrza Miasta Zielonka,
3. Osoby korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli zobowiązane są do przestrzegania regulaminu kąpieliska oraz stosowania się do poleceń ratowników.
4. Osoby kąpiące się poza wyznaczonym miejscem wykorzystywanym do kąpieli robią to na własną odpowiedzialność.
5. Osobom wędkującym zabrania się budowania pomostów bez zgody właściciela terenu – gminy Zielonka.
6. Organizowanie imprez jest dopuszczalne jedynie za zgodą i na warunkach uzgodnionych z Burmistrzem Miasta Zielonka.
7. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Komentarze