Krzysztof Chaciński, fot. radzymin.pl

Gmina Radzymin ogłosiła wyniki konsultacji społecznych w sprawie rozbudowy ul. Ułańskiej oraz decyzję Burmistrza Radzymina o odstąpieniu od projektowania ulicy Ułańskiej w formule „ZRID”.

Mimo, że w konsultacjach społecznych blisko 60% głosujących ogółem była za rozbudową ul. Ułańskiej, to przeciwko tej inwestycji wypowiedziała się zdecydowana większość głosujących mieszkańców samej ul. Ułańskiej i ulic sąsiednich.

Głosowanie w konsultacjach społecznych w sprawie rozbudowy ul. Ułańskiej odbyło się w dn. 11-20 grudnia 2018 r. Szczegółowe wyniki zostały podane w sprawozdaniu, opublikowanym w dn. 22.01.2018 r. Wyniki pokazały, że bezpośrednio zainteresowani właściciele nieruchomości w obrębie planowanej inwestycji rozbudowy ul. Ułańskiej, którzy wzięli udział w konsultacjach, byli w 67% przeciwni inwestycji, 24% z nich było za, a 9% wstrzymało się od głosu. 100% głosujących mieszkańców ulic bezpośrednio połączonych z ul. Ułańską, tj. ulic Szwoleżerów i Żołnierskiej, było przeciwnych rozbudowie ul. Ułańskiej w proponowanym kształcie.

W głosowaniu wzięło udział łącznie 590 osób, w tym 99 głosów było nieważnych. W całym zbiorze głosów ważnych za inwestycją w rozbudowę ul. Ułańskiej opowiedziało się 59,44% głosujących, przeciw 37,91%, wstrzymało się od głosu 2,65%. W wynikach uderza rozbieżność pomiędzy ogółem głosujących a mieszkańcami Starego Dybowa, którzy w zdecydowanej większości są przeciwni inwestycji. W związku z taką opinią mieszkańców Starego Dybowa, którzy są kluczową grupą osób zainteresowanych inwestycją w ich najbliższej okolicy, oraz w związku z trwającym nadal konfliktem sąsiedzkim, Burmistrz Radzymina podjął decyzję o odstąpieniu od projektowania i rozbudowy ul. Ułańskiej w trybie ZRID (tj. „Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej”).

Wyniki konsultacji zostały przeanalizowane w szczególności pod względem społecznym w kontekście zadawnionego konfliktu pomiędzy mieszkańcami ul. Ułańskiej. Równolegle z tą analizą trwały rozmowy z zaangażowanymi w spór właścicielami nieruchomości przy ul. Ułańskiej, które miały na celu rozwiązane sytuacji w sposób korzystny dla wszystkich stron. Proponowane przez Burmistrza rozwiązanie uwzględniało „mapę drogową” dojścia do rozwiązania konfliktu, w tym m.in. przebudowanie fragmentu ogrodzenia, wgrodzonego przez jednego z sąsiadów w drogę gminną, wykup przez gminę fragmentów nieruchomości od dwojga właścicieli, aby udrożnić dojazd do działek na końcu ul. Ułańskiej, a także propozycję wycofania roszczeń mieszkańców w pozwie cywilnym przeciw swoim sąsiadom oraz deklarację gminy o budowie nakładki asfaltowej na ul. Szwoleżerów na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Ułańskiej, co poprawiłoby dojazd dla mieszkańców okolicy. Propozycje te wymagały akceptacji wszystkich stron, lecz niestety zostały odrzucone przez bezpośrednio zainteresowanych.

– W ostatnich miesiącach włożyłem mnóstwo pracy w dążenie do rozwiązania konfliktu sąsiedzkiego na ul. Ułańskiej. Pracował nad tym cały zespół osób w radzymińskim urzędzie oraz niektórzy radni. Zarówno ja, jak i radzymińscy urzędnicy i radni, wielokrotnie spotykaliśmy się z właścicielami nieruchomości przy ul. Ułańskiej, zorganizowaliśmy konsultacje społeczne i przygotowaliśmy projekt inwestycyjny, który w naszej opinii byłby rozwiązaniem korzystnym dla mieszkańców Starego Dybowa i całej gminy. Niestety te wysiłki nie przyniosły rezultatu w postaci rozwiązania sporu sąsiedzkiego czy akceptacji przez mieszkańców Starego Dybowa proponowanych przez gminę rozwiązań – powiedział Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński. – W związku z wolą mieszkańców Starego Dybowa, wyrażoną w konsultacjach, i w związku z niepowodzeniem prób pogodzenia stron sporu, odstępujemy od planów inwestycyjnych rozbudowy ul. Ułańskiej.

Dojazd do działek, położonych na końcu ul. Ułańskiej, jest możliwy od strony ul. POW przez tereny prywatne, które są własnością osób zainteresowanych dojazdem.

Historia konfliktu i rozwiązania proponowane przez gminę Radzymin

Wskutek nieprawidłowych i nieintuicyjnych podziałów geodezyjnych z lat 90-tych, oraz konfliktów sąsiedzkich dojazd do działek położonych na końcu ul. Ułańskiej został utrudniony dla spokrewnionych ze sobą właścicieli kilku nieruchomości. Emocje w konflikcie sąsiedzkim narastały przez lata i gdy w poprzedniej kadencji władze gminy rozpoczęły starania, aby znaleźć rozwiązanie, zwaśnione strony nie doszły do porozumienia. Od trzech lat gmina podejmowała działania m.in. w obszarze weryfikacji rozbieżności między mapami geodezyjnymi a stanem faktycznym, wielokrotnych rozmów i spotkań z zainteresowanymi mieszkańcami, przeznaczenia gminnego budżetu na projektowanie i rozbudowę ul. Ułańskiej, czy wreszcie konsultacji społecznych, które miały miejsce w grudniu 2018 r.

Zaproponowane przez gminę i poddane konsultacjom społecznym rozwiązanie polegało na rozbudowie ul. Ułańskiej w modelu ZRID na spornym odcinku, wraz z przedłużeniem jej aż do ul. POW. W zakres przedsięwzięcia wchodziło zbudowanie ulicy wraz nową nawierzchnią, chodnikiem, odwodnieniem, dojazdami do posesji i oświetleniem. Przyszły pas drogowy był pomyślany w taki sposób, aby w przyszłości można był projektować w nim także kanalizację sanitarną. W formule ZRID mieszkańcy otrzymaliby odszkodowania za przejęcie niewielkich fragmentów działek na potrzeby budowy drogi. Proponowane rozwiązanie wpisywałoby się w gminną politykę rozbudowy infrastruktury drogowej i byłoby skoordynowane z planowaną budową tzw. Drogi Północnej, która otaczałaby Stary Dybów od północy w ciągu ulicy Żołnierskiej, łącząc węzeł Radzymin Północ z terenami przemysłowymi w północno-zachodniej części gminy.

Jak opisano powyżej, rozwiązanie to nie spotkało się z akceptacją mieszkańców Starego Dybowa ani w konsultacjach społecznych, ani w bezpośrednich spotkaniach z zainteresowanymi, pomimo prób wypracowania ugody i znalezienia kompromisowych rozwiązań, które trwały od kilkunastu miesięcy. Jednocześnie strony konfliktu sąsiedzkiego trwają w sporze i nie przychylają się kompromisowych rozwiązań proponowanych przez gminę.

Wobec sprzeciwu mieszkańców Starego Dybowa, jak również wobec faktu, że dojazd do działek położonych na końcu ul. Ułańskiej jest możliwy od strony ul. POW przez grunty prywatne, należące do właścicieli tych działek, Burmistrz Radzymina uznaje dalsze starania w celu rozbudowy ul. Ułańskiej za bezzasadne. Jednocześnie zarówno Burmistrz, jak i pracownicy tutejszego urzędu, pozostają otwarci na dalsze rozmowy, które będą miały na celu pogodzenie zwaśnionych stron sporu sąsiedzkiego i poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań.

źródło: radzymin.pl

Komentarze