2,8 mln zł na modernizację stadionu i budowę sali w Radzyminie

Gmina Radzymin pozyskała 2,24 mln zł na budowę nowego boiska pomocniczego przy stadionie RKS Mazur oraz 578,1 tys. zł na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słupnie.

Dofinansowanie zostało przyznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu “Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” na podstawie wniosków, złożonych przez Burmistrza Radzymina w marcu 2018 r.

„Cieszę się z pozytywnej decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki, na którą czekaliśmy od marca bieżącego roku i na którą pracowaliśmy przez ponad dwa lata przed złożeniem wniosków. W ciągu ostatnich czterech lat Gmina Radzymin zrealizowała lub rozpoczęła wiele projektów inwestycyjnych, w tym rozbudowę szkół, budowę dróg, ścieżek rowerowych, oświetlenia, budynków komunalnych, boisk przy szkołach i innych obiektów kubaturowych.

Dofinansowanie do budowy nowego boiska na stadionie RKS Mazur Radzymin dopełnia zestaw najbardziej niezbędnych i najpilniejszych inwestycji, tak potrzebnych naszej gminnej społeczności” – powiedział Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina i dodał: „Pragnę serdecznie podziękować całemu zespołowi, który pracował nad przygotowaniem wniosków o dofinansowania do obiektów sportowych w gminie Radzymin, w szczególności Referatowi Inwestycji i Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, a także przedstawicielom klubu RKS Mazur z prezesem Tomaszem Wąsikiem i radnym Tadeuszem Jędrasikiem na czele za ich wkład i wsparcie przy przygotowaniu projektu.”

Budowa nowego boiska na terenie Radzymińskiego Klubu Sportowego „Mazur”

Gminne prace nad modernizacją terenu RKS Mazur Radzymin rozpoczęły się jeszcze w 2015 roku, kiedy przygotowano ogólną, wielobranżową koncepcję zagospodarowania otoczenia stadionu. W czerwcu 2016 roku Burmistrz Radzymina zawarł umowę z projektantem – biurem projektowym „DOM-BUD” Stanisław Sójkowski – na wykonanie projektu kompleksowej modernizacji terenu RKS Mazur. Na podstawie tego projektu gmina Radzymin w czerwcu 2017 r. uzyskała pozwolenie na budowę, które było częścią składową wniosku o dofinansowanie budowy nowego boiska, złożonego do MSiT w dn. 28 marca 2018. Pozytywna decyzja Ministerstwa Sportu i Turystyki z dn. 20 września br. o przyznaniu dofinansowania otwiera drogę do rozpoczęcia budowy nowego boiska treningowego na terenie RKS Mazur.

W efekcie na terenie RKS Mazur powstanie nowoczesne, bezpieczne oraz ogólnodostępne boisko piłkarskie pomocnicze, które będzie służyło klubom sportowym, dzieciom, młodzieży a także osobom dorosłym. Będzie z niego korzystać przede wszystkim Klub Sportowy Mazur oraz inne kluby sportowe jak również uczniowie gminnych szkół (w tym UKS), organizacje pozarządowe oraz pozostali mieszkańcy. Jego budowa wymaga w pierwszej kolejności rozbiórki istniejących budynków gospodarczych. Osobom, które obecnie w nich mieszkają, gmina Radzymin zapewni inne lokale komunalne.

Budowa nowego boiska pomocniczego stanowi pierwszy etap modernizacji terenu RKS Mazur. Kolejne etapy ujęte w projekcie, którego pełna nazwa brzmi: „Budowa Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej z Zapleczem Usługowym i Infrastrukturą Komunikacyjną” i w pozwoleniu na budowę, obejmują także kolejne dwa etapy, czyli budowę budynku na zaplecze socjalno-usługowe oraz modernizację boiska głównego wraz z trybunami.

Nowe boisko pomocnicze będzie miało wymiary 95 m x 55 m. Pobocza wzdłuż linii bocznych będą miały szerokość 3 m, a pobocza za liniami bramkowymi, z uwagi na szerokość działki, zaprojektowano w wymiarach nieco przekraczających 4 m. Boisko wraz z poboczem będzie miało nawierzchnię ze sztucznej murawy. Obszar pola gry boiska pomocniczego zostanie oddzielony od otoczenia płotem o wysokości 1,2 m, otoczą je także tzw. piłkochwyty o wysokości 6 m od zachodniej strony, tj. od ul. Wołomińskiej, i 8 m od południa, północy i wschodu. Zaprojektowano dwustrefowe oświetlenie boiska, co umożliwi zmniejszenie kosztów za energię elektryczną.

Otrzymane z MSiT dofinansowanie w wysokości 2,24 mln zł stanowi 49,99% planowanych kosztów budowy boiska pomocniczego. Zgodnie z warunkami dofinansowania jego budowa powinna zostać zakończona do lutego 2020 r.

Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 2 Słupnie

Z kolei sala gimnastyczna w Słupnie została zbudowana przez Gminę Radzymin w ramach kompleksowej modernizacji i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie i oddana do użytku 3 września 2018 r. Decyzję o realizacji tej inwestycji władze Radzymina podjęły niezależnie od tego, czy pozyskano by dofinansowanie zewnętrzne, czy też nie, ze względu na pilne potrzeby stworzenia warunków do rozwoju kultury fizycznej w szkole oraz w ramach kompleksowego podejścia do modernizacji szkoły.

Z sali gimnastycznej w Słupnie uczniowie korzystają już od początku bieżącego roku szkolnego. Sala jest obiektem sportowym o wymiarach 12×24 m i jest wyposażona w niezbędną infrastrukturę towarzyszącą, m.in. w sprzęt do różnych dyscyplin sportowych, zaplecze sanitarno-szatniowe i osobne wejście dla sportowców z poza szkoły. Jest połączona z budynkami szkolnymi nowoczesnym, przeszklonym łącznikiem. O kompleksowej przebudowie szkoły można przeczytać m.in. w artykule nt. rozpoczęcia roku szkolnego i nt. rozpoczęcia rozbudowy szkoły.

Dofinansowanie MSiT do budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Słupnie w wysokości 578,1 tys. zł stanowi około 33% całkowitych kosztów budowy. Dzięki dofinansowaniu spadną koszty własne gminy Radzymin, a wolne środki mogą być przeznaczone na inne działania inwestycyjne lub bieżące. Gmina ma czas na rozliczenie dofinansowania do stycznia 2019 r.

100 mln zł ze środków zewnętrznych w tej kadencji samorządowej

Jeśli dodać obecnie pozyskane przez Gminę Radzymin dofinansowanie do budowy obiektów sportowych w łącznej wysokości ok. 2,8 mln zł do całej puli środków zewnętrznych, pozyskanych przez gminę i jej instytucje w tej kadencji samorządowej, to osiągnięto łączną kwotę powyżej 100 mln zł. „Pobiliśmy nasz własny rekord i osiągnęliśmy zakładany przeze mnie cel pozyskania 100 milionów złotych dofinansowań z różnych źródeł zewnętrznych na inwestycje i pozostałe działania gminne” – powiedział Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina. „To ogromna cyfra, ale przede wszystkim cieszę się, że wspólnym wysiłkiem kierownictwa i pracowników gminy Radzymin, a także radnych Rady Miejskiej w Radzyminie i wszystkich instytucji i organizacji, które nas wspierają, bardzo intensywnie realizujemy inwestycje, z których już korzystają nasi mieszkańcy.”

Informacje o dofinansowaniach do obiektów sportowych w skrócie:

1. Modernizacja gminnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowę boiska sportowego na terenie stadionu „Mazur”

Czas przygotowań do inwestycji: od 2015 r.;
Program dofinansowujący: „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – GRUPA II – zadania modernizacyjne”;
Termin złożenia wniosku: 28.03.2018;
Termin uzyskania pozytywnej opinii Zespołu do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 20.09.2018.

2. Budowa sali gimnastycznej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie

Czas przygotowań do inwestycji: od 2016 r., podpisanie umowy na rozbudowę szkoły: październik 2016, decyzja Rady Miejskiej w Radzyminie o budowie sali gimnastycznej z budżetu gminy: lato 2017;
Zakończenie budowy: wrzesień 2018 r.;
Program dofinansowujący: „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – GRUPA I – zadania przyszkolne”;
Termin złożenia wniosku: 28.03.2018;
Termin uzyskania pozytywnej opinii Zespołu do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; 20.09.2018.

źródło: radzymin.pl

Komentarze